Privacybescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijk streven bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze homepage. Uw gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd. In de onderstaande tekst vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de homepage worden geregistreerd en hoe deze gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring geldt niet voor de websites van andere aanbieders.

1. Verzamelen en verwerken van gegevens

Ieder bezoek aan onze homepage en iedere oproep van een bestand dat opgeslagen is op onze homepage wordt geregistreerd. De opslag van deze informatie dient voor interne systeemspecifieke en statistische doeleinden. De volgende informatie wordt geregistreerd: Naam van het opgeroepen bestand, datum en tijdstip van het oproepen, doorgestuurde gegevenshoeveelheid, melding van een succesvolle oproep, webbrowser en aanvragend domein. Daarnaast worden de IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd. Uitgebreidere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen, wanneer u deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een informatieaanvraag of registratie. 

2. Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens ter beschikking hebt gesteld, dan gebruiken wij deze alleen voor het beantwoorden van uw aanvragen, voor de afhandeling van de met u afgesloten contracten en voor de technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden of op andere wijze ter beschikking gesteld, wanneer dit nodig is voor de afhandeling van het contract (in het bijzonder het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers) of voor facturatiedoeleinden of wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Het doorgeven van persoonsgegevens aan staatsorganen en overheidsinstanties vindt uitsluitend plaats in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze werknemers, verkoopsfilialen en dealers zijn door ons verplicht tot vertrouwelijkheid. U hebt het recht om de toestemming die u hebt gegeven op ieder ogenblik voor de toekomst in te trekken. Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats, wanneer u uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer het opslaan van uw persoonsgegevens niet meer nodig is voor het vervullen van het beoogde doel of wanneer het opslaan van uw persoonsgegevens omwille van andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Het opslaan van de gegevens vindt plaats in het kader van de desbetreffende wettelijke termijnen. Indien het verwijderen van de gegevens omwille van technische redenen niet mogelijk is, dan worden de gegevens geblokkeerd.

3. Informatierecht

Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag informeren over de gegevens die over uw persoon werden opgeslagen. Coördinator inzake gegevensbescherming: dataprotectionofficer@vermop.com

4. Veiligheidskennisgeving

Wij doen inspanningen om uw persoonsgegevens door middel van alle technische en organisatorische maatregelen zodanig op te slaan, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij de communicatie per e-mail kan de totale gegevensintegriteit door ons niet worden gewaarborgd, zodat wij u aanbevelen om vertrouwelijke informatie via de post te versturen.

5. Gebruik van cookies

De firma VERMOP Salmon GmbH maakt bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. U kunt het gebruik en de omvang van cookies zelf bepalen via uw computerinstellingen (gewoonlijk in de internetbrowser, bijv. Internet Explorer). De firma VERMOP Salmon GmbH gaat ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies, wanneer uw browser dit toelaat.  

6. Google Analytics 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief een deel van uw  IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen voor de websitebeheerders over de websiteactiviteiten en om andere diensten te leveren die verbonden zijn met het websitegebruik en het internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website in de volledige omvang zult kunnen gebruiken.  Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doeleinde.